Skip to main content

Andmekaitsedeklaratsioon

Küsimuste korral:
info@tece.ee

Andmekaitsedeklaratsioon

Meil on heameel, et külastate meie veebilehte www.tece.com/ee ja tunnete huvi meie ettevõtte vastu. Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline. Isikuandmed on teave konkreetse füüsilise isiku isiklike või materiaalsete asjaolude kohta. Siia kuuluvad näiteks kodanikunimi, aadress, telefoninumber ja sünnikuupäev, aga ka kõik muud andmed, mida saab seostada konkreetse isikuga.

Kuna isikuandmetele kohaldub eriline õiguskaitse, kogutakse neid ainult sellisel määral, mis on vajalik meie veebilehe toimimiseks ja meie teenuste pakkumiseks. Järgnevalt kirjeldame, milliseid isikuandmeid me teie külastuse ajal meie veebilehel kogume ja kuidas neid andmeid kasutame.

Meie andmekaitsepraktika on kooskõlas õigusaktidega, eelkõige Saksamaa andmekaitseseadusega (BDGS), telemeediaseadusega (TMG) ja ELi isikuandmete kaitse põhimäärusega (GDPR). Kogume, töötleme ja salvestame teie isikuandmeid ainult määral, mis on vajalik selle veebilehe ning meie sisu ja teenuste toimimiseks, samuti päringute käsitlemiseks ning tellimuste/lepingute täitmiseks, kuid ainult juhul, kui selleks on õigustatud huvi GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti 1f tähenduses või kui on olemas muu luba. Ainult juhul, kui olete selleks eelnevalt oma nõusoleku andnud, kasutatakse teie andmeid ka muul, nõusolekus täpselt kirjeldatud eesmärgil, näiteks reklaaminfo saatmiseks uudiskirjaga.

Vastutav töötleja GDPRi artikli 4 punkti 7 tähenduses

Vastutav töötleja GDPRi ja liikmesriikide muude riigisiseste andmekaitseseaduste ning muude andmekaitseõiguslike eeskirjade tähenduses on:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten 
E-post: reinhard.wiggers@tece.de

Tel.: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
Faks: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

Andmekaitsevoliniku nimi ja aadress

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80, 48268 Greven
Tel.: 02571/5402 0
datenschutz@svb-muelot.de

Veebilehe pakkumine ja logifailide koostamine

Alati, kui avate meie veebilehe, kogub meie süsteem automatiseeritult andmeid teie arvutisüsteemi kohta. Need andmed on:

Andmetöötluse ulatus

 1. teave brauseritüübi ja kasutatava versiooni kohta
 2. arvuti operatsioonisüsteem
 3. arvuti IP-aadress
 4. juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg
 5. veebilehed ja ressursid (pildid, failid, muu lehesisu), mida meie veebilehel avati
 6. veebilehed, mille kaudu kasutaja süsteem meie veebilehele jõudis (suunaja jälitus)

Need andmed salvestatakse meie süsteemi logifailides. Neid andmeid ei salvestata koos konkreetse kasutaja isikuandmetega, mistõttu veebilehe külastajaid ei identifitseerita.

 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
  GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvi). Meie õigustatud huvi seisneb järgnevalt kirjeldatud eesmärgi saavutamises.
 • Andmetöötluse eesmärk
  Logimine toimub selleks, et hoida meie veebilehte võimalikult paljude külastajate jaoks kasutatavana ning takistada väärkasutamist ja kõrvaldada tõrkeid. Selleks tuleb logida kasutaja arvuti tehnilised andmed, et kuvamisvigadele, meie IT-süsteemile tehtud rünnakutele ja/või meie veebilehe toimivusvigadele võimalikult kiiresti reageerida. Lisaks on need andmed vajalikud veebilehe optimeerimiseks ning meie infotehnoloogiasüsteemide üldise turvalisuse tagamiseks.
 • Salvestamise kestus
  Eespool nimetatud tehnilised andmed kustutatakse kohe, kui neid pole meie veebilehe kasutatavuse tagamiseks enam vaja, kuid mitte hiljem kui kolm kuud pärast meie veebilehe külastamist.
 • Vastuväidete esitamise ja andmete kustutamise võimalus
  Vastuväidete esitamise ja andmete kustutamise võimalus põhineb selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud üldistel eeskirjadel andmekaitseõiguslikel vastuväidete esitamise ja kustutamise õiguse sätetel.
Veebilehe erifunktsioonid

Meie leht pakub teile mitmesuguseid funktsioone, mille kasutamisel kogume, töötleme ja salvestame isikuandmeid. Järgnevalt kirjeldama, mis nende andmetega juhtub.

Uudiskirja tellimise vorm:

 • Isikuandmete töötlemise ulatus
  Teie poolt uudiskirja tellimisel sisestatud andmed.
 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
  GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (vaikiv nõusolek)
 • Andmetöötluse eesmärk
  Uudiskirja tellimisvormi kaudu edastatud andmeid kasutame üksnes selleks, et saata oma uudiskirja, kus tutvustatakse kõiki meie teenuseid ja uudiseid. Pärast uudiskirja tellimist saadame teile kinnituseks e-kirja, milles on link, millel te peate klõpsama, et uudiskirja tellimine lõpule viia (kahekordne nõustumine).
 • Salvestamise kestus
  Uudiskirja tellimuse saab igal ajal tühistada, klõpsates igas uudiskirjas olevat uudiskirjast loobumise linki. Teie andmed kustutatakse kohe pärast uudiskirjast loobumist. Samuti kustutame teie andmed kohe, kui te ei vii uudiskirja tellimist lõpule. Jätame endale õiguse kustutada andmeid ilma seda põhjendamata või sellest enne või pärast teavitamata.
 • Vastuväidete esitamise ja andmete kustutamise võimalus
  Vastuväidete esitamise ja andmete kustutamise võimalus põhineb selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud üldistel eeskirjadel andmekaitseõiguslikel vastuväidete esitamise ja kustutamise õiguse sätetel.

Kontaktivorm(id):

 • Isikuandmete töötlemise ulatus
  Teie poolt meie kontaktivormi sisestatud andmed.
 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
  GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (vaikiv nõusolek)
 • Andmetöötluse eesmärk
  Meie kontaktivormi(de) kaudu edastatud andmeid kasutatakse ainult kontaktivormi kaudu tehtud konkreetse päringu käsitlemiseks.
 • Salvestamise kestus
  Pärast teie päringu käsitlemist kustutatakse kogutud andmed kohe, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on ette nähtud säilituskohustus.
 • Vastuväidete esitamise ja andmete kustutamise võimalus
  Vastuväidete esitamise ja andmete kustutamise võimalus põhineb selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud üldistel eeskirjadel andmekaitseõiguslikel vastuväidete esitamise ja kustutamise õiguse sätetel.
  Automaatne maksevõime kontroll/hindamine

  Juhul kui osutame teenust enne selle eest tasumist, jätame endale õiguse teha enda õigustatud huvides automaatse maksevõime kontrolli matemaatilis-statistiliste meetodite abil järgmis(t)e ettevõtete juures. Saame järgnevalt nimetatud teenusepakkujalt teavet maksehäirete tõenäosuse kohta. Maksevõime info võib sisaldada tõenäosusväärtusi (hinnang), mis arvutatakse teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistilise meetodi alusel. Sealjuures selgitatakse kliendi tulevange maksehäirete risk välja mitme tunnuse abil, näiteks sissetulek, aadress, elukutse, perekonnaseis ja senine maksekäitumine. Tulemust väljendatakse arvväärtusena (hinnang). Nii saadud teabel põhineb meie otsus lepingusuhte alustamise, jätkamise või lõpetamise kohta. Pakutud makseviiside valikuvõimalus sellisest teabest ei sõltu.

  Vastuväidete esitamise ja andmete kustutamise võimalus põhineb selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud üldistel eeskirjadel andmekaitseõiguslikel vastuväidete esitamise ja kustutamise õiguse sätetel.

  Täpsemalt:

  • Verband der Vereine Creditreform e.V. (Creditreformi Ühingute Liit)
   Meie ettevõte kontrollib teie maksevõimet lepingu sõlmimisel ning olemasolevatel klientidel teatud juhtudel, kui selleks on õigustatud huvi. Selleks teeme koostööd Creditreformi Ühingute Liiduga Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de), kellelt saame vajalikud andmed. Creditreformi Ühingute Liidu Verband der Vereine Creditreform e.V. nimel edastame teile selle kohta alljärgneva teabe kooskõlas GDPRi artikliga 14:
   Creditreformi Ühingute Liit Verband der Vereine Creditreform e.V. on tarbijainfo teenuse pakkuja. Liidul on andmebaas, kus hoitakse eraisikute maksevõime alast infot.
   Selle põhjal edastab Creditreformi Ühingute Liit Verband der Vereine Creditreform e.V. oma klientidele maksevõime alast teavet. Klientide hulka kuuluvad näiteks krediidiasutused, liisinguettevõtted, kindlustused, telekommunikatsiooniettevõtted, inkassofirmad, posti-, hulgi- ja jaemüügiettevõtted ning teised ettevõtted, kes pakuvad kaupu või teenuseid. Õigusaktides sätestatud ulatuses kasutatakse osa andmebaasis olevatest andmetest ka teistes firmaandmebaasides, muu hulgas aadressimüügiks.
   Creditreformi Ühingute Liidu Datenbank von Verband der Vereine Creditreform e.V. andmebaasis salvestatakse eelkõige isikute nimi, aadress, sünniaeg, e-posti aadress, maksekäitumine ja osalused ettevõtetes. Salvestatud andmete töötlemise eesmärk on teabe jagamine isikute krediidivõime kohta. Töötlemise alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Nende andmete kohta tohib teavet edastada vaid juhul, kui kliendil on usutav õigustatud huvi sellise teabe saamiseks. Kui andmeid edastatakse väljaspool ELi asuvatesse riikidesse, toimub see nn tüüplepingu raames, mille leiate sellelt lingilt: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE; samalt lehelt saate tüüplepingu ka endale saata lasta.
   Andmeid salvestatakse seni, kuni neid on vaja salvestamise eesmärgi täitmiseks. Reeglina on andmeid esialgu vaja kolm aastat. Pärast seda kontrollitakse, kas andmeid on vaja edasi salvestada, vastasel juhul andmed kustutatakse. Kui asi on lõppenud, kustutatakse andmed täpselt kolme aasta pärast. Sissekanded võlgnike registris kustutatakse kooskõlas Saksa tsiviilmenetluse seaduse § 882e kolm aastat pärast registrisse kandmist.
   Õigustatud huvi GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f alusel võib olla: krediidiotsus, esmane ärikontakt, äriosalus, nõue, maksevõime kontroll, kindlustusleping, täiteteave. Teil on Creditreformi Ühingute Liidu Verband der Vereine Creditreform e.V. juures õigus küsida teavet teid puudutavate andmete kohta. Kui teid puudutavad andmed on valed, on teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist. Kui kohe ei ole võimalik kindlaks teha, kas andmed on valed või õiged, on teil kuni asjaolude selgitamiseni õigus nõuda vastavate andmete blokeerimist. Kui teie andmed ei ole täielikud, võite lasta neid täiendada. Kui olete andnud Creditreformi Ühingute Liidule Verband der Vereine Creditreform e.V. salvestatud andmete töötlemiseks, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemist, mis toimus enne nõusoleku tagasivõtmist.
   Kui teil on andmekaitsealaseid vastuväiteid, soove või kaebusi, võite pöörduda igal ajal Creditreformi Ühingute Liidu Verband der Vereine Creditreform e.V. andmekaitsevoliniku poole. Andmekaitsevolinik aitab teid kiiresti ja usaldusväärselt kõigis andmekaitsealastes küsimustes. Kaebuse andmete töötlemise kohta Creditreformi Ühingute Liidus Verband der Vereine Creditreform e.V. saate esitada kaebuse ka oma liidumaa pädevale andmekaitsevolinikule.
   Andmed, mida Creditreformi Ühingute Liit Verband der Vereine Creditreform e.V. teie kohta salvestanud on, pärinevad avalikest allikatest, inkassoettevõtetest ja nende klientidelt. Teie maksevõime määratlemiseks koostab Creditreformi Ühingute Liit Verband der Vereine Creditreform e.V. teie andmete põhjal hinnangu. Hinnang põhineb teie vanusel, sool, aadressil ja osaliselt maksekogemuse andmetel. Nendel andmetel on hinnangu koostamisel erinev kaal. Creditreformi Ühingute Liidu Verband der Vereine Creditreform e.V. kliendid kasutavad hinnanguid krediidiotsuste tegemiseks.
  • Vastuväidete esitamise õigus:
   Creditreformi Ühingute Liidus Verband der Vereine Creditreform e.V. salvestatud andmeid töödeldakse mõjuvatel võlausaldajate ja krediidi kaitse põhjustel, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või on mõeldud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Vaid põhjustel, mis tulenevad teie erilisest olukorrast, mille olemasolu tuleb tõendada, võite oma andmete töötlemise vaidlustada. Kui sellised mõjuvad põhjused on tõendatult olemas, andmeid enam ei töödelda. Kui vaidlustate oma andmete töötlemise reklaami ja turunduse eesmärgil, ei töödelda neid andmeid enam sellel eesmärgil.
   Vastutav töötleja GDPRi artikli 4 punkti 7 tähenduses on Creditreformi Ühingute Liit Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de). Kõigi küsimuste korral võite meie poole pöörduda telefonil: +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, e-post: creditreform@verband.creditreform.de
   Pädeva andmekaitsevoliniku poole saate pöörduda järgmistel kontaktandmetel: Verband der Vereine Creditreform e.V., Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Datenschutz@verband.creditreform.de.
  Veebilehe külastamise statistika koostamine – veebiliikluse jälgija

  Kogume, töötleme ja salvestame selle veebilehe ja selle leiduvate failide avamisel järgmised andmed: IP-aadress, veebileht, millelt fail avati, faili nimi, avamise kuupäev ja kellaaeg, edastatud andmekogus ja avamise edukus (nn veebilogi). Juurdepääsuandmeid kasutame üksnes isikustamata kujul, et oma internetipakkumist pidevalt parandada ja statistikat koostada.

  Kasutame selle veebilehe külastuste hindamiseks lisaks järgmisi veebiliikluse jälgijaid:

  • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing
   Kasutame oma veebilehel ettevõtte Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA veebiliikluse jälgijat (edaspidi: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing kasutab veebiliikluse jälgimisel küpsiseid, mis salvestatakse teie arvutisse ning võimaldavad analüüsida meie veebilehe kasutamist ja teie käitumist veebis (nn jälgimine). Koostame analüüsi teenuste Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing abil, et oma veebipakkumist pidevalt optimeerida ja paremini kättesaadavaks teha. Kui kasutate meie veebilehte, edastatakse andmed, nagu teie IP-aadress ja kasutajategevus ettevõtte Google teenuste Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing serverisse ning töödeldakse ja salvestatakse väljaspool Euroopa Liitu, nt USA-s. Andmetöötluse õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a. Teenused Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing on sertifitseeritud ELi ja USA vahelise Privacy Shieldi lepe alusel (vrd https://www.privacyshield.gov/list). Andmed kustutatakse kohe, kui nende kogumise eesmärk on täidetud. Lisateavet edastatud andmete käsitlemise kohta leiate ettevõtte Google teenuste Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Isikuandmete (eelkõige IP-aadressi) kogumist ja edastamist ning nende andmete töötlemist saate takistada, inaktiveerides oma veebilehitsejas skriptikoodid, installides veebilehitsejasse skriptiblokaatori (selle leiate aadressilt www.noscript.net või www.ghostery.com) või aktiveerides oma veebilehitsejas seadistuse „Do Not Track“ („Ära jälgi“).

   You can prevent the use of Google AdWords by contradicting the corresponding cookies.

  Google-Analytics

  • Isikuandmete töötlemise ulatus
   Kasutame oma veebilehel ettevõtte Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA veebiliikluse jälgimise teenust (edaspidi: Google Analytics). Google Analytics kasutab veebiliikluse jälgimisel küpsiseid, mis salvestatakse teie arvutisse ning võimaldavad analüüsida seda, kuidas meie veebilehte kasutatakse ning kuidas te seal käitute (nn jälgimine). Teeme analüüsi Google Analyticsi jälgimisteenuse abil eesmärgiga optimeerida ja parandada pidevalt oma veebipakkumist. Meie veebilehe kasutamisel töödeldakse andmeid, nagu eelkõige teie IP-aadress ja kasutajategevus, ettevõtte Google LLC serverisse ning töödeldakse ja salvestatakse väljaspool Euroopa Liitu, näiteks USAs.

   Euroopa Komisjon on kindlaks teinud, et USAs on tagatud piisava andmekaitsetase, kui andmeid töötlev ettevõtte on liitunud USA ja ELi vahelise Privacy Shieldi leppega ning andmete eksport on sellele vastavalt korraldatud. IP-aadressi anonümiseerimise aktiveerimisel Google Analyticsi jälgimiskoodis sellel veebilehel, anonümiseeritakse IP-aadress Google Analyticsi poolt enne edastamist. See veebileht kasutab Google Analyticsi jälgimiskoodi, mida on laiendatud operaatoriga gat._anonymizeIp(); ja mis võimaldab IP-aadresside anonümiseeritud kogumist (nn IP-maskimine).

   Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
   GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek) kas Google’is registreerimisel (Google’i konto loomisel ning sellega kaasnevate andmekaitsetingimustega nõustumisel) või juhul, kui te Google’is registreerunud ei ole, selgesõnalise nõustumisega meie veebilehe avamisel.

   Andmetöötluse eesmärk
   Google kasutab seda teavet meie nimel selleks, et hinnata teie külastust meie veebilehel, koostada meile aruandeid veebilehe tegevuste kohta ning pakkuda teile muid teenuseid, mis on seotud veebilehe ja interneti kasutamisega. Google Analyticsi raames teie veebilehitsejast edastatud IP-aadressi ei seostata teiste Google LLC andmetega.

   Salvestamise kestus
   Google salvestab veebiliikluse jälgimise jaoks vastavaid andmeid nii kaua, kui on vajalik tellitud veebiteenuse osutamiseks. Andmed kogutakse ja salvestatakse anonümiseeritult. Juhul kui peaks tekkima seos konkreetse isikuga, kustutatakse andmed kohe, välja arvatud juhul, kui õigusaktides nähakse ette säilitamise kohustus. Igal juhul kustutatakse andmed pärast säilituskohustuse aegumist.

   Vastuväidete esitamise ja andmete kustutamise võimalus
   Saate oma isikuandmete (eelkõige IP-aadressi) kogumist ja Google’ile edastamist takistada, inaktiveerides oma veebilehitsejas skriptikoodid, installides oma veebilehitsejasse skriptiblokaatori (selle leiate näiteks aadressilt www.noscript.net või www.ghostery.com) või aktiveerides oma veebilehitsejas suvandi „Do Not Track“ („Ära jälgi“). Lisaks saate takistada Google’i küpsiste poolt loodud ja teie veebilehekasutust puudutavate andmete (sh teie IP-aadress) kogumist ja Google’ile edastamist ja Google’i poolt töötlemist, laadides alla ja installides vastava veebilehitseja pistikprogrammi (vt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Google Analyticsi andmeturbe ja andmekaitse põhimõtted leiate aadressilt http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

   You can prevent the use of Google Analytics by contradicting the corresponding cookies.

  Matomo (formerly Piwik)

  This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. For this purpose, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

  Matomo cookies will remain on your device until you delete them.

  The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the anonymous analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. If a corresponding agreement has been requested (e.g. an agreement to the storage of cookies), the processing takes place exclusively on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; the agreement can be revoked at any time.

  The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

  If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt-out cookie will be stored in your browser to prevent Matomo from storing your usage data. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit this website.

  Google Tag Manager

  • Isikuandmete töötlemise ulatus
   Kasutame oma veebilehel ettevõtte Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, USA teenust (edaspidi: Google Tag Manager). Google Tag Manager on tehniline platvorm, mis võimaldab pakkuda teisi veebiteenuseid ja veebiliikluse jälgimise programme nn siltide abil ja seotult juhtida. Google Tag Manager salvestab seoses sellega teie arvutisse küpsiseid ning analüüsib teie käitumist veebilehel juhul, kui veebiliikluse jälituseks kasutatakse tööriistu, millel on Google Tag Manager (nn jälgimine). Google Tag Manageris sisalduvatest siltidest edastatavad andmed koondatakse Google Tag Manageri poolt ühtse kasutajaprofiili alla ning salvestatakse ja töödeldakse seal. Kõiki kasutatavaid silte kirjeldatakse selles andmekaitsedeklaratsioonis eraldi. Lisateavet andmekaitse kohta Google Tag Manageris sisalduvates tööriistades leiate selle andmekaitsedeklaratsiooni vastavast jaotisest. Meie veebilehe kasutamisel töödeldakse andmeid, nagu eelkõige teie IP-aadress ja kasutajategevus, ettevõtte Google LLC serverisse ning töödeldakse ja salvestatakse väljaspool Euroopa Liitu, näiteks USAs.
   Euroopa Komisjon on kindlaks teinud, et USAs on tagatud piisava andmekaitsetase, kui andmeid töötlev ettevõtte on liitunud USA ja ELi vahelise Privacy Shieldi leppega ning andmete eksport on sellele vastavalt korraldatud. Google LLC puhul on see nõue täidetud. Google Tag Manageri abil seotud veebiteenustele kehtivad andmekaitsedeklaratsiooni vastavas jaotises kirjeldatud sätted. Google Tag Manageris kasutatavad jälitustööriistad tagavad lähtekoodi IP-aadressi anonümiseerimise teel selle, et Google Tag Manager anonümiseerib IP-aadressi enne edastamist. Selle käigus võimaldab Google Tag Manager ainult IP-aadresside anonümiseeritud kogumist (nn IP-maskimine).
  • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
   GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek) kas Google’is registreerimisel (Google’i konto loomisel ning sellega kaasnevate andmekaitsetingimustega nõustumisel) või juhul, kui te Google’is registreerunud ei ole, selgesõnalise nõustumisega meie veebilehe avamisel.
  • Andmetöötluse eesmärk
   Google kasutab seda teavet meie nimel selleks, et hinnata teie külastust meie veebilehel, koostada meile aruandeid veebilehe tegevuste kohta ning pakkuda teile muid teenuseid, mis on seotud veebilehe ja interneti kasutamisega. Google Analyticsi raames teie veebilehitsejast edastatud IP-aadressi ei seostata teiste Google LLC andmetega.
  • Salvestamise kestus
   Google salvestab veebiliikluse jälgimise jaoks vastavaid andmeid nii kaua, kui on vajalik tellitud veebiteenuse osutamiseks. Andmed kogutakse ja salvestatakse anonümiseeritult. Juhul kui peaks tekkima seos konkreetse isikuga, kustutatakse andmed kohe, välja arvatud juhul, kui õigusaktides nähakse ette säilitamise kohustus. Igal juhul kustutatakse andmed pärast säilituskohustuse aegumist.
  • Vastuväidete esitamise ja andmete kustutamise võimalus
   Saate oma isikuandmete (eelkõige IP-aadressi) kogumist ja Google’ile edastamist takistada, inaktiveerides oma veebilehitsejas skriptikoodid, installides oma veebilehitsejasse skriptiblokaatori (selle leiate näiteks aadressilt www.noscript.net või www.ghostery.com) või aktiveerides oma veebilehitsejas suvandi „Do Not Track“ („Ära jälgi“). Lisaks saate takistada Google’i küpsiste poolt loodud ja teie veebilehekasutust puudutavate andmete (sh teie IP-aadress) kogumist ja Google’ile edastamist ja Google’i poolt töötlemist, laadides alla ja installides vastava veebilehitseja pistikprogrammi (vt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Google Analyticsi andmeturbe ja andmekaitse põhimõtted leiate aadressilt http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
  Väliste veebiteenuste sidumine ning andmete töötlemine väljaspool ELi

  Kasutame oma veebilehel aktiivset Java Scripti sisu, mida pakuvad ettevõttevälised pakkujad, nn veebiteenused. Kui te meie veebilehe avate, võivad need välised pakkujad saada isikuandmeid teie külastuse kohta meie veebilehel. Selle käigus on võimalik, et andmeid töödeldakse väljaspool ELi. Saate seda takistada, installides Java Scripti blokaatori, näiteks veebilehitseja pistikprogrammi NoScript (www.noscript.net) või inaktiveerides oma veebilehitsejas Java Scripti. See võib kaasa tuua piiranguid nende veebilehtede toimimises, mida te külastate.

  Kasutame järgmisi väliseid veebiteenuseid.

  • Doubleclick
   Kasutame oma veebilehel ettevõtte Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View veebteenust (edaspidi: Doubleclick). Kasutame neid andmeid selleks, et tagada oma veebilehe täielik toimivus. Seoses sellega edastab teie veebilehitseja Doubleclickile isikuandmeid. Andmetöötluse õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Õigustatud huvi seisneb veebilehe laitmatus toimimises. Doubleclick on sertifitseeritud ELi ja USA vahelise Privacy Shieldi leppe alusel (vrd https://www.privacyshield.gov/list). Andmed kustutatakse kohe, kui nende kogumise eesmärk on täidetud. Lisateavet edastatud andmete käitlemise kohta leiate Doubleclicki andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Saate oma andmete kogumist ja Doubleclicki poolt töötlemist takistada, inaktiveerides oma veebilehitsejas skriptikoodid või installides oma veebilehitsejasse skriptiblokaatori (selle leiate näiteks aadressilt www.noscript.net või www.ghostery.com).
  • Google
   Meie veebilehel toimub ettevõtte Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View veebteenuse (edaspidi: Google) värskendamine. Kasutame neid andmeid selleks, et tagada oma veebilehe täielik toimivus. Seoses sellega edastab teie veebilehitseja Google’ile isikuandmeid. Andmetöötluse õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Õigustatud huvi seisneb veebilehe laitmatus toimimises. Google on sertifitseeritud ELi ja USA vahelise Privacy Shieldi leppe alusel (vrd https://www.privacyshield.gov/list). Andmed kustutatakse kohe, kui nende kogumise eesmärk on täidetud. Lisateavet edastatud andmete käitlemise kohta leiate Google’i andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Saate oma andmete kogumist ja Google’i poolt töötlemist takistada, inaktiveerides oma veebilehitsejas skriptikoodid või installides oma veebilehitsejasse skriptiblokaatori (selle leiate näiteks aadressilt www.noscript.net või www.ghostery.com).
  • pardot.com
   Meie veebilehel kasutatakse ettevõtte Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300, 94105 San Francisco, CA veebiteenuse (edaspidi: pardot.com) värskendamine. Kasutame neid andmeid selleks, et tagada oma veebilehe täielik toimivus. Seoses sellega edastab teie veebilehitseja pardot.comile isikuandmeid. Andmetöötluse õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f. Õigustatud huvi seisneb veebilehe laitmatus toimimises. pardot.com on sertifitseeritud ELi ja USA vahelise Privacy Shieldi lepe alusel (vrd https://www.privacyshield.gov/list). Andmed kustutatakse kohe, kui nende kogumise eesmärk on täidetud. Lisateavet edastatud andmete käitlemise kohta leiate pardot.comi andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.salesforce.com/company/privacy/. Saate oma andmete kogumist ja pardot.comi poolt töötlemist takistada, inaktiveerides oma veebilehitsejas skriptikoodid või installides oma veebilehitsejasse skriptiblokaatori (selle leiate näiteks aadressilt www.noscript.net või www.ghostery.com).

   You can prevent the use of Pardot by contradicting the corresponding cookies.

  • website-check.de
   Meie veebilehel toimub ettevõtte Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE veebiteenuse (edaspidi: website-check.de) värskendamine. Kasutame neid andmeid selleks, et tagada oma veebilehe täielik toimivus. Seoses sellega edastab teie veebilehitseja website-check.dele isikuandmeid. Andmetöötluse õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvi). Õigustatud huvi seisneb veebilehe laitmatus toimimises. Andmed kustutatakse kohe, kui nende kogumise eesmärk on täidetud. Lisateavet edastatud andmete käitlemise kohta leiate website-check.de andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. Saate oma andmete kogumist ja website-check.de poolt töötlemist takistada, inaktiveerides oma veebilehitsejas skriptikoodid või installides oma veebilehitsejasse skriptiblokaatori (selle leiate näiteks aadressilt www.noscript.net või www.ghostery.com).
  Küpsiste kasutamine
   

  Cookie consent with Consent Manager Provider

  Our website uses the cookie consent technology developed by Consent Manager Provider to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device and to document these in compliance with data privacy. The provider of this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Swedem, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter “Consent Manager Provider”).
  When you visit our website, a connection to the servers of Consent Manager Provider is established to obtain your consents and other cookie usage statements. Consent Manager Provider then stores a cookie in your browser in order to be able to assign the consents or their revocation to you. The data collected in this way is stored until you ask us to delete it, delete the Consent Manager Provider cookie yourself or the purpose for data storage is no longer necessary. Mandatory statutory retention obligations remain unaffected.
  Consent Manager Provider is used to obtain the legally required consents for the use of cookies. The legal basis for this is art. 6 of the 1 p. 1 lit. c GDPR.

  Contract for order processing
  We have concluded a contract for order processing with Consent Manager Provider. This is a data protection contract, which guarantees that Consent Manager Provider processes the personal data of our website visitors only according to our instructions and in compliance with the GDPR.

  Andmeturve ja andmekaitse, suhtlus e-posti teel
  • Teie isikuandmeid kaitstakse andmete kogumisel, salvestamisel ja töötlemisel tehniliste ja korralduslike meetmete abil nii, et need ei ole kolmandatele isikutele kättesaadavad. Krüpteerimata e-posti suhtluse korral ei ole võimalik tagada andmete teekonnal meie IT-süsteemidesse nende täielikku turvalisust, mistõttu soovitame edastada konfidentsiaalselt teavet krüpteeritult või posti teel.
  E-kirjade automaatne arhiveerimine
  • Isikuandmete töötlemise ulatus
   Juhime teie tähelepanu sellele, et meie meilisüsteemis toimub automatiseeritud arhiveerimine. Kõik sissetulevad ja väljaminevad e-kirjad arhiveeritakse digitaalselt auditeerimise jaoks.
  • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
   GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvi). Meie õigustatud huvi seisneb maksu- ja äriõiguslike nõuete täitmises (nt maksuseaduse §-d 146, 147).
  • Andmetöötluse eesmärk
   Arhiveerimise eesmärk seisneb maksu- ja äriõiguslike nõuete täitmises (nt maksuseaduse §-d 146, 147).
  • Salvestamise kestus
   Salvestame oma meilisuhtluse seniks, kuni maksu- ja äriõiguslik säilitamiskohustus aegub. Säilituskohustus võib kehtida kuni 10 aastat.
  • Vastuväidete esitamise ja andmete kustutamise võimalus
   Kui teil on küsimusi meie e-kirjade arhiveerimissüsteemi kohta, pöörduge meie andmekaitsevoliniku poole. Juhime teie tähelepanu sellele, et võtame vastu üksnes PDF-vormingus kandideerimisdokumente. Pakitud failid (WinZip, WinRAR, 7Zip jne) filtreerib meie turvasüsteem välja ega edasta neid meile. Wordi ja muus vormingus avaldusi me vastu ei võta ning kustutame need ilma neid avamata. E-posti teel krüpteerimata kujul edastatud kandideerimisdokumente võivad enne nende jõudmist meie IT-süsteemidesse saada avada kolmandad isikud. Lähtume sellest, et võime krüpteerimata kandideerimiskirjadele samuti krüpteerimata kirjaga vastata. Kui te seda ei soovi, andke meile sellest oma kandideerimiskirjas teada.
  Nõusoleku tagasivõtmine, andmepäringud ja muutmissoovid, andmete kustutamine ja blokeerimine

  Saksamaa andmekaitseseaduse järgi on teil õigus saada tasuta teavet teie kohta salvestatud andmete kohta ning õigus neid andmeid korrigeerida, blokeerida või kustutada. Teie andmed kustutatakse sellisel juhul, välja arvatud siis, kui see on õigusaktidega vastuolus. Võite meile antud nõusoleku oma isikuandmeid kasutada igal ajal tagasi võtta. Teabe-, kustutus- ja korrigeerimissoovid ning muud ettepanekud võite meile alati saata järgmisele aadressile:

  TECE GmbH
  Hollefeldstr. 57
  48282 Emsdetten

  E-post: reinhard.wiggers@tece.de
  Tel: +49 (0) 25 72 / 9 28 -192
  Faks: +49 (0) 25 72 / 9 28 -124

  Õigus andmete ülekandmisele

  Teil on õigus nõuda meilt nende teid puudutavate andmete, mille te meile edastanud olete, edastamist struktureeritud, tavapärasel ja masinloetaval kujul. Lisaks võite nõuda nende andmete edastamist kolmandatele isikutele, mida teeme esimesel nõudmisel, eeldusel, et andmete töötlemine põhineb GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a kohasel nõusolekul või GDPRi artikli 9 lõike 2 punktil a või GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti b kohasel lepingul ning meiepoolne töötlemine toimub automatiseeritult.
  Andmete ülekandmise õiguse kasutamisel on teil lisaks õigus nõuda, et teid puudutavad isikuandmed edastatakse otse vastutava töötleja poolt teisele vastutavale töötlejale, eeldusel, et see on tehniliselt võimalik. See ei tohi kahjustada teiste isikute vabadusi ja õigusi.
  Õigus andmete ülekandmisele ei kehti selliste isikuandmete töötlemisele, mis on vajalikud avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.

  Õigus esitada järelevalveasutusele vastuväiteid kooskõlas GDPRi artikli 77 lõikega 1

  Kui teil on kahtlus, et meie lehel töödeldakse teie andmeid õigusvastaselt, võite igal ajal pöörduda asjaolude selgitamiseks kohtusse. Lisaks on teil võimalus pöörduda järelevalveasutuse poole. Vastuväite esitamise õigus kehtib ELi liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, teie töökoht ja/või kus toimus arvatav rikkumine, st võite valida järelevalveasutuse, kelle poole pöörduda, eespool nimetatud kohtade hulgast. Järelevalveasutus, kellele kaebus esitatakse, teavitab teid seejärel asjade seisust ja tulemustest, sh võimalusest pöörduda kohtusse kooskõlas GDPRi artikliga 78.

  Koostanud:

  © IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

  © Website-Check GmbH – www.website-check.de