Skip to main content

TECE Norge AS – redegjørelse etter åpenhetsloven

TECE Norge AS – redegjørelse etter åpenhetsloven - 30. juni 2023

TECE Norge AS er en liten virksomhet med få ansatte som leverer produkter for bruk i sanitærløsninger. Den daglige oppfølgingen av selskapets forpliktelser etter åpenhetsloven ligger i praksis hos daglig leder. Selskapet har adferdsregler for egen virksomhet og tilsvarende krav til forretningspartnere og leverandører med virkning nedover i leverandørkjeden (heretter «forretningspartnere»). Adferdsreglene og kravene til forretningspartnere oppstiller materielle krav om respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og selskapets mål er ansvarlighet i alle ledd av verdikjedene fra råvareutvinning til end-of-life. For oppnåelsen av dette målet vil aktsomhetsvurderinger være et relevant verktøy som grunnlag for utvelgelse av leverandører og krav til leverandører, og målrettede revisjoner vil være relevant der det viser seg å være nødvendig for presis forståelse av risiko eller problemstillinger.

TECE Norge AS har gjennomført en risikoworkshop med hele ledergruppen for å øke forståelsen for hvordan menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet og hos forretningspartnere kan være under press. Risikoworkshopen var et innledende tiltak under den norske åpenhetsloven, og vurderingene som fremkom i risikoworkshopen vil følges opp med vurdering av om det er nødvendig med tiltak for forbedringer. Det fremkom ingen umiddelbare bekymringspunkter under workshopen. Daglig leder har derfor initiert arbeid for å skape mer konkret forståelse av relevante risikoer, blant annet gjennom bruk av svenske datablader for selskapets produkter. I Sverige er det strengere krav til opplysning om hvilke materialer som inngår i produkter, og ettersom TECE Norge anser risikoen for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold å være størst nærmest råvareutvinningsstadiet, er det særlig relevant å kjenne til konkrete materialkomponenter med sikte på å identifisere risikonivået basert på eksterne kilder, for eksempel høyrisikolisten på anskaffelser.no.

Av mer generell karakter, har TECE Norge til hensikt å etablere en bærekraftstrategi som grunnlag for mer konkrete bærekraftmålsettinger innen både miljø og sosiale forhold. I tillegg til interne tiltak, kan systematisk samarbeid med morselskap og eksterne partnere være nyttig for å fremme bærekraftmåloppnåelse/redusere bærekraftrisiko.

På tidspunktet for avleggelse av årsberetning for 2022 er arbeidet for å avdekke råvarerelaterte risikoer såvidt påbegynt, og vi har ikke holdepunkter for å gi mer informasjon om faktiske og potensielle negative konsekvenser eller tiltak for å stanse eventuelle negative konsekvenser. Arbeidet vil videreføres utover høsten 2023 og informasjon på hjemmesiden vil oppdateres når det er relevant. Publikum er også velkommen til å henvende seg til oss med bakgrunn i åpenhetslovens informasjonskrav.