Skip to main content
konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie

Regulamin konkursu: „Przejdź na nową stronę funkcjonalności”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizator
  Organizatorem Konkursu jest firma TECE Sp. z o. o., ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000076648, NIP 914-14-28-331, zwana dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs zostanie prowadzony na stronie https://www.facebook.com/pl.tece

(zwanej dalej “Fanpage”).

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook Inc.  Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 2. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 3. Konkurs odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień.
 1. Zasady Konkursu
 1. Konkurs trwa od 07.03.2023 r. od godz. 10:00 do 13.03.2023 r. do godz. 24:00 i ma formę postu konkursowego znajdującego się na fanpage TECE - https://www.facebook.com/pl.tece
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która posiada zweryfikowane konto na portalu Facebook.com.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie rodziny tych osób. Przez członków rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, osoby przysposobione, małżonków, rodzeństwo, małżonków zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwa, teściów, odpowiednio członków rodziny przybranej, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 4.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 5.  Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać w wiadomości prywatnej  na Fanpage’u TECE prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe:
 1. Jak nazywa się pierwsza seria przycisków spłukujących do WC marki TECE?
 2. Wymień imię i nazwisko projektanta współpracującego z marką TECE przy tworzeniu przycisków TECEvelvet.
 3. Jaką wysokość montażową ma najniższy stelaż podtynkowy w ofercie TECE?
 4. Jak nazywa się technologia łączenia rur oferowana w ramach systemu TECElogo?
 5. Ile oddziałów regionalnych ma firma TECE w Polsce?

(dalej jako: „Zgłoszenie”).

 1.  Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia. Jeżeli ten sam Uczestnik dokona więcej niż jednego Zgłoszenia, pod uwagę brane będzie tylko pierwsze Zgłoszenie wysłane przez Uczestnika. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 2.  Zgłoszenie musi być sporządzone w języku polskim i nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności innych Uczestników Konkursu, jak również nie może przedstawiać, opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi bądź zwierząt.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszeń, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem bądź naruszają prawa osób trzecich, jak również prawo do usunięcia treści wulgarnych, bądź też dyskryminujących płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub takich, które mają charakter pornograficzny. Takie Zgłoszenia wyłączone są od udziału w Konkursie.

Dostarczenie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Data i godzina wpływu pracy konkursowej zostanie ustalona na podstawie daty i godziny

zarejestrowanej przez serwis Facebook. Zgłoszenie dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

 1. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu
 1.  Zwycięzcami Konkursu zostanie pięć osób, które jako pierwsze prześlą w wiadomości prywatnej na Fanpage’u TECE prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe, o których mowa w pkt 11 oraz spełniają warunki, o których mowa w pkt 8 i 9.
 2. Jury, składające się z pracowników Organizatora, wyłoni 5 pierwszych zwycięzców na podstawie prawidłowo udzielonych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe. Od oceny Jury nie przysługuje odwołanie.
 3. Uczestnik, którzy nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Nagrodzonym Uczestnikiem”.
 4.  Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie (liczy się kolejność wpływu Zgłoszenia) w przypadku, gdy:
 • Nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
 • Nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w sposób określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,
 • Organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w odpowiednim terminie wszystkich wymaganych danych lub uzyska niepoprawne dane,
 • Organizator poweźmie informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu.
 1.  Rozstrzygnięcie Konkursu „Przejdź na nową stronę funkcjonalności” nastąpi w terminie do 17.03.2023 roku.
 2.  O wygranej Nagrodzeni Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (prywatna wiadomość na profilu Facebook) w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Nagrodzonego Uczestnika o obowiązku przesłania dodatkowych danych niezbędnych do dostarczenia Nagrody oraz do zrealizowania obowiązków Organizatora związanych z uiszczeniem podatku dochodowego od wygranych zgodnie z pkt 23 i 25 niniejszego Regulaminu. Podanie powyższych danych jest warunkiem koniecznym wydania Nagrody.
 4. Jeżeli w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej, w sposób o którym mowa w pkt 20, Organizator nie otrzyma wymaganych danych Nagrodzonego Uczestnika, uczestnik ten traci uprawnienie do odebrania Nagrody.
   
 1. Nagrody
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z wygraną w Konkursie zachodzi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od wygranych. Płatnikiem podatku od wygranych jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Nagrodzonego Uczestnika. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwotą nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt 25, na co Nagrodzony Uczestnik wyraża zgodę. 
 2. Nagrodami w Konkursie są dedykowane zestawy upominków o przybliżonej wartości 100 zł.
 3. Do Nagrody, o której mowa w pkt 24, zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości nagrody rzeczowej. Organizator, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, potrąci od wartości nagród dla danego zwycięzcy 10% zryczałtowany podatek dochodowy i przekaże go na konto właściwego urzędu skarbowego.
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo ani roszczenie o zmianę Nagrody, w szczególności o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość Nagrody w gotówce.
 5. Nagrody zostaną wysłane kurierem w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania od kompletnych danych, o których mowa w pkt 21 niniejszego Regulaminu. Niniejsze zobowiązanie obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy winni zgłaszać w wiadomości prywatnej na portalu Facebook TECE pod adresem https://www.facebook.com/pl.tece w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Prawo złożenia reklamacji w Konkursie przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5.  Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
   
 1. Ochrona Danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. Organizator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora należy się kontaktować z Aleksandrą Dac – aleksandra.dac@tece.pl, tel. 71 38 39 100.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 44 obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzców Konkursu w komentarzu podsumowującym Konkurs na Facebooku zamieszczonym pod postem konkursowym, na co Uczestnik poprzez wysłanie Zgłoszenia wyraża zgodę.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia, jak również ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora mają prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7.  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Konkursu jest:
 • zgoda Uczestnika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO;
 • wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości;
 • prawnie uzasadniony interes Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją Konkursu.
 1. Dane przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 1. Zakres odpowiedzialności Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
 2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania Zgłoszenia.
 3.  Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
 • niedoręczenie/przekazanie Nagrodzonemu Uczestnikowi Nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika Danych adresowych lub błędnym ich podaniem;
 • świadczone przez osoby trzecie usługi pocztowe lub kurierskie.
 1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, portalu Facebook, a także za działania osób trzecich mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania portalu Facebook.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2023 r. i dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.tece.pl. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2.  Wpływ zgłoszenia konkursowego rejestrowany jest przez stronę Facebook.com. Data i godzina wpływu odpowiedzi na pytanie konkursowe jest ustalana na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez ww. stronę.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora www.tece.pl.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.